Kontakt                         MAXIMA

 Ing. Mgr. Bc. 

 Marián Zůbek
 Novobranská 14, P.P. 255
 658 55  Brno 2, CZ


 ID datové schránky:

   FO      : we5j2pf

   FOP    : fpndt8b

 Příslušný ŽÚ:

 Magistrát města Brna

 IČO: 696 08 946


 T: +420 604 890 446 
 E: zubek(¤)zubek.eu

       

Úvodem                                                                                           

.„Pro své vybrané klienty realizuji především odborná školení, poradenské služby, odhady, posudky a audity daného případu, a to především na úseku stavebního a správního řízení. Mojí snahou je profesionální a efektivní proškolení v dané problematice a splnění požadavku na pochopení dané problematiky, a to s ohledem na poslední aktuální vývoj v daném oboru a mých znalostí.“  

M.Z.

» Obecně platí, že:

Poradce pro klienta zařizuje věci osobně, popřípadě klienta odkáže na spolupracující osoby s velmi vysokou zkušeností a profesionalitou v daném oboru, pokud tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám poradce.

» Realitní činnost:

 • Poradce je realitní zprostředkovatel podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Poradce dále provádí také poradenskou činnost v oblasti realitního trhu, a to nejen v rámci nákupů, prodeje a pronájmu, ale i včetně zajištění odhadu nemovitostí  oceňování nemovitostí ("posudek na cenu obvyklou"). V rámci správy a údržby nemovitostí zajišťuje i zabezpečení a ostrahu majetku. 

»  Rozhodčí a mediační činnost: 

 • řešení sporu mimosoudní cestou;
 • nezávislý rozhodce "ad hoc" (podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů).

"Rozhodčí řízení" před poradcem (rozhodcem), je řízení mezi spornými stranami (podnikateli), které končí smírem, ale zpravidla je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodnutí rozhodčího řízení (tzv. "arbitráže") jsou autoritativní a závazná, pro všechny zúčastněné strany. Rozhodce rozhoduje JEDNOINSTANČNĚ.

Podstatou řízení před rozhodcem je dohoda smluvních stran (podnikatelů) o tom, že jejich případný spor bude řešen právě formou rozhodčího řízení, a to před přesně stanoveným (určeným) rozhodcem "ad hoc". Taková dohoda se nazývá rozhodčí smlouva, a pokud je součástí hlavní smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka. Smluvní strany mohou svěřit svůj spor rozhodci, resp. do rozhodčího řízení, až po vzniku sporu, a to uzavřením samostatné (další) smlouvy např. "uznání závazku s rozhodčí doložkou". V obou případech půjde o platnou rozhodčí smlouvu (doložku) jen tehdy, bude-li uzavřena písemně. 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález  rozhodnutí, které má účinky pravomocného rozsudku, a je tak řádným exekučním titulem (§ 40 odst. 1 písm. c/ zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tj. rozhodčí nález nabývá dnem doručení sporným stranám účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Rozhodčí řízení jsou zpravidla neveřejná (oproti řízení soudnímu), což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady, jeho největší výhodou. 

Veškerá dokazování v rozhodčím řízení zpravidla probíhají na základě předložených listiných důkazů (většinou neuhrazených daňových dokladů  faktur), kde není sporné či složité dokazování. Nesporná rozhodčí řízení mezi podnikateli jsou efektivnější a de facto levnější při zahájení sporu (poplatek je obecně 2,5 %), než řízení soudní (soudní poplatek obecně 5 %). Rozhodčí řízení jsou pravomocně ukončena řádově do 45 dnů od podání žalobního návrhu. 

Právní poradenství 

"Poradce poskytuje právní poradenství (právní služby) jen v souladu s právními předpisy, a to podle § 2 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů." 

Pokud je to z povahy věci nutné, jsou poskytovány tyto služby spolupracujícími odborníky z řad advokátů a specialistů z dalších oborů. Poradce není advokát (člen ČAK).

Ostatní informace, ostatní oprávnění 

Poradce realizuje poradenství dále i v oblastech jiné podnikatelské činnosti, dle vydaných koncesí a živnostenských oprávnění (odborných znalostí) k podnikatelské činnosti, a to např.:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 • Ostraha majetku a osob.
 • Zprostředkování obchodu a služeb.
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.

Poradce může svou ostatní činnost (i zde přímo neuvedenou) realizovat na základě živnostenského oprávnění (koncesí) uvedených k IČO: 69608946 a oprávnění, podle zvláštního právního předpisu. Úřad příslušný podle ust. § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Magistrát města Brna. 

Z důvodu III. a IV. fáze tzv. Elektronické evidence tržeb (EET) jsou veškeré finanční platby s poradcem realizovány prostřednictvím daňových dokladů (faktur) s úhradou "převodem" na bankovní účet vedený u Air Bank a.s., č.ú.: 1579700018/3030. Úhrada v hotovosti není možná.

Úřední deska, užitečné odkazy

Užitečné odkazy:

    1.    Kalkulačka nabytí právní moci.
    
2.    Kalkulačka - advokátní tarif.  
    3.    Sbírka zákonů a mezinárodních smluv.
    4.    Rozhodnutí soudu a judikatura.
    5.    Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců atd.
    6.    Vyhledávání v živnostenském rejstříku.
    7.    MMR ČR - územní plánování a stavební řád.
    8.    
Portál veřejné správy ČR.
    9.    Seznam držitelů datových schránek.
   10.    Mapový portál Brno (GISBRNO).
   11.    Pasport komunikací Brna (BKOM).

Úřední deska rozhodce:

V případě nemožnosti doručení písemností rozhodce se doručuje obdobně podle ust. § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ev. číslo

Název dokumentu 

Vyvěšeno

Sejmuto