Kontakt                     MAXIMA
  
    Ing. Mgr. Bc.
  
   Marián Zůbek

   Novobranská 526/14
   P.P. 255, 
658 55  Brno 2

   ID datové schránky:
       FO      : we5j2pf
       FOP    : fpndt8b

   Příslušný ŽÚ:
   Magistrát města Brna
   IČO: 696 08 946

   T: +420 604 890 446 
   E: zubek(¤)zubek.eu
Úvodem
 
.
"Klientům nabízím především odborná školení a poradenské služby, vyhotovuji odhady, posudky a audity daného případu, a to především z realitního, korporátního a stavebního odvětví. Mojí snahou je dosáhnout profesionálního a efektivního vysvětlení a objasnění dané problematiky, a to i s ohledem na poslední aktuální vývoj a rozhodovací praxi v daném odvětví."        
                                       M.Z.
Ostatní služby
» Realitní činnost:
 • Provádím také realitní zprostředkování podle zák. č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů. Pro své klienty provádím realitní činnost a současně zajišťuji i odhady nemovitosti – oceňování nemovitostí ("posudek na cenu obvyklou"). V rámci správy a údržby nemovitostí zajišťuji i zabezpečení a ostrahu nemovitého majetku, podle příslušné koncese. 
» Rozhodčí a mediační činnost: 
 • je řešení sporu mimosoudní cestou ("ADR");
 • poradce může být určený "ad hoc" rozhodce podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodčí řízení (arbitráž) před ustanoveným rozhodcem, je mimosoudní řízení sporné otázky mezi účastníky sporu (podnikateli), které končí úspěšným smírem (dohodou), anebo je ukončeno vydáním závazného a konečného rozhodčího nálezu. Rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení jsou autoritativní a pro účastníky řízení závazná. Jako rozhodce rozhoduji JEDNOINSTANČNĚ.
Obecnou podstatou řízení před jakýmkoliv rozhodce, anebo stálým rozhodčím soudem (dále jen "rozhodce") je písemná dohoda smluvních stran (podnikatelů) o tom, že jejich případný spor bude řešen právě formou rozhodčího řízení, a to před přesně stanoveným (určeným) rozhodcem, podle platných právních předpisů. Taková dohoda se nazývá "rozhodčí smlouva", anebo je součástí hlavní smlouvy jako tzv. "rozhodčí doložka". 
Rozhodčí řízení před rozhodcem mají svá daná pravidla – postup rozhodce. Výsledkem rozhodčího řízení je závazný rozhodčí nález, který je řádným exekučním titulem (lze zahájit vymáhání plnění výkonem rozhodnutí v exekučním řízení). Rozhodčí řízení jsou efektivnější než řízení soudní. Pokud je vedeno rozhodčí řízení před mojí osobou, hradí se poplatek jen ve výši 2,5 % z žalovaného nároku (min. 800,- Kč). Rozhodčí řízení jsou pravomocně ukončena řádově do 45 dnů od doručení žaloby.
» Právní poradenství:
Poradce nenabízí a neposkytuje právní poradenství (právní služby). Poradce může poskytovat právní služby jen podle § 2 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud poradce tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám, jsou tyto služby poskytovány jen advokáty, které může poradce doporučit. Poradce není advokát (člen ČAK).
Důležité informace, ostatní oprávnění
Jako poradce realizuji pro své klienty další služby, podle vydaných živnostenských oprávnění a koncesí k podnikatelské činnosti (IČO: 69608946), a to např.:
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod, podle zákona č. 151/1997 Sb.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 • Ostraha majetku a osob.
 • Zprostředkování obchodu a služeb.
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
Úřad příslušný podle ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Magistrát města Brna.
Z důvodu III. a IV. fáze tzv. Elektronické evidence tržeb (EET) jsou veškeré finanční platby realizovány prostřednictvím daňových dokladů (faktur) s úhradou "převodem" na bankovní účet vedený u Air Bank a.s., č.ú.: 1579700018/3030
Úřední deska, užitečné odkazy
 » Užitečné odkazy:
 1. Výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí
 2. Advokátní kalkulačka
 3. Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
 4. Rozhodnutí soudu a judikatura   
 5. Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců atd.   
 6. Vyhledávání v živnostenském rejstříku   
 7. MMR ČR - územní plánování a stavební řád
 8. Portál veřejné správy ČR (gov.cz)
 9. Držitelé datových schránek
 10. Mapový portál Brno (GIS.BRNO)
 11. Pasport komunikací Brna (BKOM)
 12. Zákony pro lidi (aktuální znění právních předpisů)
 » Úřední deska rozhodce:
V případě nemožnosti doručení písemností rozhodce účastníkům řízení se doručuje podle ustanovení § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i zveřejněním na této desce rozhodce:

Ev. číslo
Název dokumentu 
Vyvěšeno
Sejmuto