Kontakt                   Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

 Ing. Mgr. Bc. Marián Zůbek
 Novobranská 14, P.P. 255
 658 55  Brno 2, CZ


 ID datové schránky:

 - FO   : we5j2pf

 - FOP : fpndt8b

 Příslušný ŽÚ:

 Magistrát města Brna

 IČO: 696 08 946


 T: +420 604 890 446 
 E: zubek(¤)zubek.eu

       

Úvodem                                                                                           

„Pro své klienty realizuji především odborná školení, poradenské služby, odhady, posudky a audity daného případu, a to především na úseku stavebního a správního práva. Mojí snahou je profesionální a efektivní splnění požadavků svých klientů, a to v nejkratším možném termínu a s ohledem na poslední aktuální vývoj v daném oboru a mých znalostí.“  

 M.Z.

» Obecně platí, že:

Poradce pro klienta zařizuje věci osobně, popřípadě klienta odkáže na spolupracující osoby s velmi vysokou zkušeností a profesionalitou schopné splnit požadavky klienta, pokud tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám poradce, nebo je ze zákonných důvodů jeho činnost omezena, a to podle zvláštních právních předpisů.

Poradce provádí vzdělávací činnost (výuku) především v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání (nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení), a to v případě, že je sám nepořádá. Poradce provádí i individuální školení podle potřeb klienta. Poradce má příslušné osvědčení o akreditovaném vzdělání pedagogického pracovníka a při své činnosti dlouhodobě spolupracuje s příslušnými fakultami na vysokých školách.

» Obchodní problematika:

 • Poradce řeší veškeré obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění, poskytujeme aktuální poradenskou činnost v souvislosti s účinností (nového) občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

» Realitní činnost:

 • Poradce provádí poradenskou činnost v oblasti realitního trhu, a to nejen v rámci nákupů, prodeje a pronájmu, ale i včetně zajištění odhadu nemovitostí  oceňování nemovitostí ("posudek na cenu obvyklou"). V rámci správy a údržby nemovitostí zajišťuje i zabezpečení a ostrahu majetku.

» Pracovněprávní problematika:

 • Poradce pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádí konzultace pracovních vztahů, řeší ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně právních vztazích. Poradce připravuje vnitřní předpisy zaměstnavatele a příslušné pracovně právní listiny. Dále provádí školení zaměstnanců. 

»  Rozhodčí a mediační činnost: 

 • řešení sporu mimosoudní cestou;
 • nezávislý rozhodce "ad hoc".

"Rozhodčí řízení" před poradcem (rozhodcem), je řízení mezi spornými stranami (podnikateli), které končí smírem, ale zpravidla je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodnutí rozhodčího řízení (tzv. "arbitráže") jsou autoritativní a závazná, pro všechny zúčastněné strany. Rozhodce rozhoduje JEDNOINSTANČNĚ.

Podstatou řízení před rozhodcem je dohoda smluvních stran (podnikatelů) o tom, že jejich případný spor bude řešen právě formou rozhodčího řízení, a to před přesně stanoveným (určeným) rozhodcem "ad hoc". Taková dohoda se nazývá rozhodčí smlouva, a pokud je součástí hlavní smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka. Smluvní strany mohou svěřit svůj spor rozhodci, resp. do rozhodčího řízení, až po vzniku sporu, a to uzavřením samostatné (další) smlouvy např. "uznání závazku s rozhodčí doložkou". V obou případech půjde o platnou rozhodčí smlouvu (doložku) jen tehdy, bude-li uzavřena písemně. 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález  rozhodnutí, které má účinky pravomocného rozsudku, a je tak řádným exekučním titulem (§ 40 odst. 1 písm. c/ zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tj. rozhodčí nález nabývá dnem doručení sporným stranám účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Rozhodčí řízení jsou zpravidla neveřejná (oproti řízení soudnímu), což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady, jeho největší výhodou (je zde zaručena i ochrana údajů a obchodního tajemství). 

Veškerá dokazování v rozhodčím řízení zpravidla probíhají na základě předložených listiných důkazů (většinou neuhrazených daňových dokladů  faktur) mezi podnikateli, kde není sporné či složité dokazování. Zde se většinou napravuje porušená zásada pacta sunt servanda. Nesporná rozhodčí řízení mezi podnikateli jsou efektivnější a de facto levnější, než zdlouhavá, veřejná soudní řízení. Rozhodčí řízení jsou pravomocně ukončena řádově do 45 dnů od podání žalobního návrhu. 

Právní služby poradce

"Poradce poskytuje právní služby v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů." 

Za poskytování právních služeb se považuje zejména:

 • udělování právních porad; 
 • sepisování a korekce listin a obecných smluv;
 • sepisování a korekce žalob, stížností, odvolání apod.;
 • zpracování právních rozborů obecných smluv a listin;
 • vedení právní agendy společnosti;
 • další formy běžné právní pomoci.

Pokud je to z povahy věci nutné a nezbytné, jsou poskytovány služby spolupracujícími odborníky z řad advokátů a odborníku z dalších oborů (daňové a účetní poradenství, patentové právo, ochranné známky, soudní znalectví apod.). Poradce není advokát (člen ČAK). 

Ostatní informace, ostatní oprávnění 

Poradce realizuje poradenství dále i v oblastech jiné podnikatelské činnosti, dle vydaných živnostenských oprávnění (odborných znalostí) k podnikatelské činnosti, a to např.:
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
 • Ostraha majetku a osob.
 • Zprostředkování obchodu a služeb.
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.

Poradce může svou ostatní činnost (i zde přímo neuvedenou) realizovat na základě živnostenského oprávnění (koncesí) uvedených k IČO: 69608946 a oprávnění, podle zvláštního právního předpisu. Úřad příslušný podle ust. § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Brna.   

Úřední deska, užitečné odkazy

Užitečné odkazy:

    1.    Kalkulačka - advokátní tarif.  
    2.    Kalkulačka nabytí právní moci.
    3.    Sbírka zákonů a mezinárodních smluv.
    4.    Vyhledávání v nálezech a usneseních Ústavního soudu.
    5.    Nejvyšší správní soud.    
    6     
Nejvyšší soud.  
    7.    
Soudní dvůr Evropské unie.
    8.    Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců atd.
    9.    Vyhledávání v živnostenském rejstříku.
   10.    MMR ČR - územní plánování a stavební řád.
   11.   
Portál veřejné správy ČR.

Úřední deska rozhodce:

V případě nemožnosti doručení písemností rozhodce se doručuje obdobně podle ust. § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ev. číslo

Název dokumentu 

Vyvěšeno

Sejmuto