Kontakt                   Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

 Ing.Mgr.Bc. Marián Zůbek
 Novobranská 14, P.P. 255
 658 55  Brno 2, CZ


 ID datové schránky:

 - FO   : we5j2pf

 - FOP : fpndt8b

 Příslušný ŽÚ:

 Magistrát města Brna

 IČ: 69608946


 T: +420 604 890 446 
 E: 

 

   : marian.zubek

   : 476-195-846

      : Marián Zůbek

 

 prostý překlad (google)

CZ EN DE IT FR ESP PO RU HU TU GR HR

Úvodem                                                                                           

„Pro své klienty realizuji odborná školení, poradenské a právní služby, odhady, posudky, audity a profesionální vedení, především právní agendy. Mojí snahou je profesionální a efektivní splnění veškerých požadavků svých klientů, a to v nejkratším možném termínu a za nejpřijatelnějších podmínek pro klienta.“  

M.Z.

Obecně platí, že:

Poradce pro klienta zařizuje věci osobně, popřípadě klienta odkáže na spolupracující osoby s velmi vysokou zkušeností a profesionalitou schopné splnit požadavky klienta, pokud tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám poradce, nebo je ze zákonných důvodů jeho činnost omezena, dle zvláštních právních předpisů.

Poradce provádí vzdělávací činnost (výuku) v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání (nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení) a pořádá odborné kurzy, semináře a školení vycházející z níže uvedených odborných znalostí poradce:


- Obchodní problematika:

 • příprava a změna stanov obchodních společností;
 • zakládání nových obchodních společností;
 • zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění;
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností;
 • problematiku společných podniků;
 • akciové a opční programy;
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci společnosti;
 • fúze, akvizice, přeměna a restrukturalizace obchodní společnosti;
 • komplexní otázky podnikatelské činnosti včetně práva společností, živnostenského práva, uzavírání smluv (zákona č. 89/2012 Sb.), a zastupování v jednání s obchodními partnery;
 • zajištění otázek veřejné podpory, hospodářské soutěže a veřejných zakázek;
 • ocenění nehmotného majetku, finančního podniku a závodu;
 • odpovědnost a náhrada škody;
 • správa ohledně datových schránek - úřední korespondence.

- Realitní činnost:

 • příprava a změna stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ);
 • poradenská činnost v oblasti realitního trhu;
 • nákupy a prodeje nemovitostí;
 • pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor;
 • provádění zjištění právního a faktického stavu nemovitostí;
 • zajištění odhadu nemovitostí - oceňování nemovitostí ("znalecký posudek");
 • správa a údržba nemovitostí;
 • zajištění ostrahy majetku – nemovitostí.

- Pracovněprávní problematika:

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci;
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele;
 • implementace a audit etických pravidel – „etické kodexy“;
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
 • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí;
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění;
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích;
 • odpovědnost a náhrada škody;
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců;
 • školení zaměstnanců a personální audity.  

- Mediační a rozhodčí činnost: 

 • řešení sporu mimosoudní cestou;
 • nezávislý mediátor a rozhodce "ad hoc";
 • ochrana klienta při uplatnění "neúčinné" rozhodčí doložky.

"Rozhodčí řízení" před poradcem (rozhodcem), je řízení mezi spornými stranami (podnikateli), které končí i bez vydání rozhodnutí, ale zpravidla je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodnutí rozhodčího řízení (tzv. "arbitráže") jsou autoritativní a závazná, pro všechny zúčastněné strany. Rozhodce jedná především JEDNOINSTANČNĚ.

Podstatou řízení před rozhodcem je dohoda smluvních stran (podnikatelů) o tom, že jejich případný spor bude řešen právě formou rozhodčího řízení před přesně stanoveným (určeným) rozhodcem "ad hoc". Taková dohoda se nazývá rozhodčí smlouva, a pokud je součástí hlavní smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka. Smluvní strany mohou svěřit svůj spor rozhodci, resp. do rozhodčího řízení, až po vzniku sporu, a to uzavřením samostatné (další) smlouvy např. "uznání závazku s rozhodčí doložkou". V obou případech půjde o platnou rozhodčí smlouvu (doložku) jen tehdy, bude-li uzavřena písemně. 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález - rozhodnutí, které má účinky pravomocného rozsudku, a je tak řádným exekučním titulem (dle § 40 odst. 1 písm. c/ zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tj. rozhodčí nález nabývá dnem doručení sporným stranám účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Rozhodčí řízení jsou zpravidla neveřejná (oproti řízení soudnímu), což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady, jeho největší výhodou (je zde zaručena i ochrana obchodního tajemství). 

Veškerá dokazování v rozhodčím řízení zpravidla probíhají na základě předložených důkazů - listin (většinou neuhrazených daňových dokladů - faktur na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky), a to mezi podnikateli, kde není sporné dokazování. Zde se většinou napravuje porušená zásada "pacta sunt servanda". Nesporná rozhodčí řízení mezi podnikateli jsou efektivnější a levnější, než zdlouhavá, veřejná soudní řízení a jsou pravomocně ukončena do 45 dnů od podání žalobního návrhu. 

Právní služby poradce

"Poradce poskytuje právní služby v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů." 

Za poskytování právních služeb se považuje mimo jiné:

 • udělování právních porad; 
 • sepisování a korekce listin a obecných smluv;
 • sepisování a korekce žalob, stížností, odvolání a dalších písemných podkladů;
 • zpracování právních rozborů obecných smluv a listin;
 • vedení právní agendy společnosti;
 • další formy běžné právní pomoci.

Poradce poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo občanské, korporátní, stavební a správní právo. Poradce zajistí profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými úřady (správními orgány). Poradce nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, nabízí spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízí poradce právní služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti pro každého.

Pokud je to z povahy věci nutné a nezbytné, jsou poskytovány služby spolupracujícími odborníky z řad advokátů a z řad dalších odborných oborů (exekuční řízení, daňové a účetní poradenství, patentové právo, ochranné známky, apod.).

Poradce Vám nabízí vypracování smluv, návrhů a jiných požadovaných dokumentů či úřední či soudní podání online – bez nutnosti navštívit právní kancelář! Ať již se jedná o smlouvu darovací, kupní, o převodu členských práv a povinností, smlouvu o dílo nebo žalobu o zaplacení peněžité částky, nebo jinou žalobu, návrh či jiné podání.
 
Tím ušetříte mnoho času a také samozřejmě prostředků. Stačí Vám pouze vyplnit základní informace (všechny relevantní údaje a informace) a zaslat poptávku emailem. Po obdržení těchto informací Vám poradce zašle případné doplňující otázky, kalkulaci a fakturu či smlouvu o provedení práce. Po uhrazení Vám poradce požadovaný dokument vytvoří a následně  zašle elektronickou cestou nebo v tištěné formě v potřebném počtu vyhotovení – samozřejmě s podrobným návodem jak postupovat dál!

Vše je rychlé, spolehlivé a mnohem levnější než při běžné návštěvě jiné advokátní či právní kanceláře.

Cena za tyto služby se odvíjí podle náročnosti úkonu a typu požadovaného dokumentu. Orientačně se ceny pohybují za online vytvoření smluv a dokumentů od 2.000 do 5.000,-Kč. Cenu či způsob stanovení ceny (výpočet), Vám vždy zašle poradce dopředu a Vy jí odsouhlasíte, teprve po jejím odsouhlasení Vám dokumenty poradce vypracuje.

Poradce je zkušený právník s dlouholetou praxí, který spolupracuje i se zavedenými a renomovanými advokátními kancelářemi. Sám poradce se stále vzdělává a odborně rozvíjí.  
Poradci přísluší obecně odměna za poskytování právních služeb dle smluvního ujednání. Není-li mezi poradcem a klientem stanoven výpočet či dohodnuto jinak, určuje se výše odměny za právní služby podle ustanovení o mimosmluvní odměnu zakotvenou ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytnutí právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulačka - advokátní tarif

Listiny a dokumenty

Poradce zde zveřejňuje vzor rozhodčí doložky pro obecné použití a další listiny poradce - rozhodce:

    1.   postup + ceník rozhodce od 1. 4. 2016 (aktuální);

    2.   postup + ceník rozhodce od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2016;

    3.   výpočet odměny právních služeb (advokátní tarif);

    4.   rozhodčí doložka - univerzální (pro podnikatele);

    5.   postup rozhodce od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012;

    6.   ceník rozhodce od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012;

    7.   ceník služeb (dle hodin) od 1. 1. 2016;

    8.   zákon č. 216/1994 Sb.

Ostatní informace, ostatní oprávnění 

Poradce realizuje poradenství dále i v oblastech jiné podnikatelské činnosti, dle vydaných živnostenských oprávnění (odborných znalostí) k podnikatelské činnosti, a to např.:
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
 • Ostraha majetku a osob.
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, včetně truhlářství, podlahářství.
 • Zprostředkování obchodu a služeb.
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
 • Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
 • Fotografické služby.
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby.

Poradce může svou ostatní činnost realizovat na základě živnostenských oprávnění (koncesí) vydaných k IČ: 69608946 a dle souhlasu podle zvláštního právního předpisu. Úřad příslušný podle ust. § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Brna.   

Úřední deska, užitečné odkazy

Užitečné odkazy:

1.    VZOR - kalkulačka - advokátní tarif.

2.    Sbírka zákonů a mezinárodních smluv.

3.    Vyhledávání v nálezech a usneseních Ústavního soudu ČR.

4.    Nejvyšší správní soud ČR.

5.    Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců, atd.

6.    Vyhledávání v živnostenském rejstříku.

7.    Portál veřejné správy ČR.

8.    MMR ČR - územní plánování a stavební řád.

Úřední deska rozhodce:

V případě nemožnosti doručení písemností se doručuje obdobně dle ust. § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ev. číslo

Název dokumentu 

Vyvěšeno

Sejmuto